ქართველოლოგი

”ქართველოლოგი” ორენოვანი (ქართული და ინგლისური), რეცენზირებადი, პროფესიული და აკადემიური ჟურნალია. მოიცავს ქართველოლოგიური მეცნიერების ყველა სფეროს. ქართველოლოგიის დარგში მეცნიერული სიახლეების დანერგვასთან ერთად მიზნად ისახავს ქართველ მკვლევართა ნერკვევების პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე და საზღვარგარეთული ქართველოლოგიური მეცნიერების გავრცელებას ქართულ სამეცნიერო წრეებში.


ჟურნალი ”ქართველოლოგი” წელიწადში ორჯერ გამოდის როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით. 1993-2009 წლებში იგი მხოლოდ ბეჭდურად გამოდიოდა (NN 1-15). გამომცემელია ”ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი” (თსუ), ფინანსური მხარდამჭერი - ”ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი.” 2011-2013 წლებში ჟურნალი ფინანსდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით.

მეოთხე ნომერი (19/2013)
სექტემბერი 2016
მეხუთე ნომერი (20/2014)
ოქტომბერი 2013
მეშვიდე ნომერი (22/2014)
სექტემბერი 2015
მერვე ნომერი (23/2015)
ოქტომბერი 2015
მეცხრე ნომერი (24/2015)
ოქტომბერი 2016
მეათე ნომერი (25/2016)
ოქტომბერი 2016
მეთორმეტე (27/2018)
ოქტომბერი 2017
მეცამეტე (28/2019)
სექტემბერი 2019
მეთოთხმეტე (29/2020)
დეკემბრი 2021